• آموزش
  • سطح بندی دوره های دسترسی با طناب (ایراتا)

 سطح بندی دوره های ایراتا(ROPE ACCESS) :

 ایراتا در تکنیکهای دسترسی با طناب دارای سه سطح می باشد که به شرح ذیل است:

سطح 1: تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به اجرای تعداد محدودی از فعالیتهای دسترسی با طناب زیرنظر سرپرست سطح 3 ایراتا می باشد.

نکته: افراد در طول دوره آموزشی، به عنوان کارآموز سطح 1 تلقی می شوند.

سطح 2: تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به نصب و ایجاد کارگاه های مختلف، پذیرش مسئولیت در عملیاتهای نجات و اجرای فعالیتهای دسترسی با طناب زیر نظر سرپرست سطح 3 ایراتا می باشد.

سطح 3: تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به نظارت و سرپرستی بر پروژه های کاری دسترسی با طناب می باشد. وی قادر است تا مهارت ها و دانش مورد نیاز سطوح 1، 2، 3 را توضیح و اثبات کند، آشنا به قوانین و تکنیکهای مربوط به کار بوده، دارای دانش جامع و کاملی از روشهای پیشرفته امداد و نجات بوده گواهی کمکهای اولیه و آگاهی کافی در مورد روند گواهینامه های ایراتا را داشته باشد.

 

آموزش فرود با طناب ،دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع ،برگزاری دوره های کار در ارتفاع ،آموزش نجات در ارتفاع ،آموزش ایمنی کار در ارتفاع ،دوره های آموزش کار در ارتفاع ، دوره آموزشی ایراتا ،